Liên Lạc

Sử dụng biểu mẫu bên dưới để liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

Vui lòng sử dụng mẫu biểu này để gửi câu hỏi có liên quan đến Báo chí & Truyền thông, Quan hệ đối tác, Thắc mắc chung hoặc những vấn đề về diễn đàn. Để gửi một Thông Báo Lỗi đến đây, hoặc gửi một yêu cầu tính năng ở đây.Norway

c/o Det Lille AS
P.O. Box 7008 Majorstuen
0306 Oslo

Iceland

Innovation House
Eiðistorg 13-15, 3rd floor
170 Seltjarnarnes

US

Innovation House
18 Norman Ave
Gloucester MA 01930